Історична складова в Українському католицькому університеті сягає початком часів відновлення Львівської Богословської Академії у 1994 р. Тоді історична компонента займала важливе місце у навчальній програмі. Ключовими історичними дисциплінами початково були історія Європейської цивілізації з інтегрованою українською складовою. Велика увага присвячувалася викладанню методів усної історії, які застосовувалися при збиранні, збереженні та аналізі свідчень про трагічні події середини-другої половини XX ст. Одночасно в ЛБА існувала потужна традиція вивчення класичних і сучасних іноземних мов, які слугували своєрідним «ключем» і до знайомства з класикою, і до сучасних досліджень з філософії, богослов’я, гуманітаристики загалом та історії зокрема. З часом саме ці ідеї сформували інституційні підвалини Гуманітарного факультету та його перших історичних кафедр.

Народженню Гуманітарного факультету та його (єдиної на той час) історичної програми передувала тривала підготовча робота і багато дискусій, що розгорнулися на рубежі ХХ–ХХІ ст. Одним із головних промоторів і натхненників цього процесу був теперішній митрополит і президент УКУ Борис Ґудзяк. Його особистий професійний вишкіл поєднував богослов’я та історію, він сприймав історизм і звернення до першоджерел як підставову складову християнського світогляду.

Кілька років тривала підготовча робота з розробки інноваційної історичної програми, яка мала стати альтернативою традиційній освітній пропозиції державних університетів. До розробки цієї програми були залучені партнери ЛБА з різних країн (США, Канади, Італії, Польщі, Росії, Німеччини тощо), а також історичних факультетів українських університетів, що поділяли запропоновану візію розвитку історичної науки та освіти: НаУКМА, державних університетів Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Чернівців. Ці дискусії сформували коло постійних партнерів УКУ в таких важливих пізніших ініціативах, як, наприклад, МІГуС (Міжінституційні інтердисциплінарні гуманітарні студії), проект університетської автономії, розробка концепції докторських студій тощо.

2-3 липня 2001 р. в ЛБА відбулася науково-теоретична робітня “Історична освіта в університетах України: стан, зміни, перспективи”. Були запрошені представники історичних факультетів шести українських і двох польських (Варшавського та Ягеллонського) університетів. Метою зустрічі був аналіз актуального стану викладання історії та підготовки фахових істориків в університетах України; порівняння методики, змісту і методи навчання в Україні із найкращими світовими практиками, визначення ключових моментів та шляхів вдосконалення. Учасники робітні підготували “Рекомендації” для Міністерства освіти і науки України з пропозиціями щодо системних змін в організації вищої гуманітарної історичної освіти. Водночас ця робітня відіграла роль своєрідної установчої конференції новоствореного Гуманітарного факультету та його історичної програми. Головними рисами цієї програми мали стати поглиблене вивчення класичних мов та дослідження історичних джерел, вивчення іноземних мов та розширення історіографічної бази із залученням найсучаснішої світової історіографії, міждисциплінарний характер історичних студій.

У вересні 2001 р. перша група студентів розпочала навчання на історичній програмі новоствореного Гуманітарного факультету. На етапі становлення факультетом керували Ярослав Грицак, Борис Ґудзяк, Олена Джеджора, Олег Павлишин. Створення Гуманітарного факультету було важливим кроком на шляху перетворення ЛБА у повноцінну університетську структуру. Реорганізація завершилася 28 червня 2002 року проголошенням Українського католицького університету.

Історична програма стала першою навчальною програмою УКУ, що у 2003 р. здобула державну ліцензію Міністерства освіти і науки України на здійснення освітніх послуг. Того ж року була створена кафедра нової і новітньої історії України як випускова кафедра Гуманітарного факультету. Її викладачі Олена Джеджора, Ярослав Грицак, Вадим Ададуров, Лілія Питльована, Олександр Зайцев, Тетяна Гошко, Наталія Ковальчук, Віра Фрис забезпечували потреби навчальних програм університету з української історії, а також етнології, археології, та історії культури.

Структура програми поступово ускладнювалася, до програми долучалися нові викладачі та дослідники, формувалися ключові спеціалізації. Створена 2004 р. кафедра світової історії до 2012 рр. готувала бакалаврів і магістрів за спеціалізацією «Історія Центрально-Східної Європи» з акцентом на вивчення минулого русько-українських земель у складі Речі Посполитої, Австрійської монархії, СРСР. З 2012 р. рамки спеціалізації було розширено до вивчення історії країн Заходу, з особливим поглядом на контакти між східною та західною частинами континенту, пошук взаємовпливів цивілізаційного характеру (спеціалізація «Історія Європи ранньомодерного та модерного часу).

Кафедра класичних, візантійських і середньовічних студій (скорочено – КлаВіС) була створена у травні 2007 році на базі кафедри класичних мов і стала осередком міждисциплінарної спеціалізації з Медієвістики. Крім нормативних курсів з історії західного середньовіччя, Візантії та України-Руси княжої та литовсько-польської доби, кафедра пропонувала широкий спектр спеціалізованих курсів з політичної і соціальної історії, релігії та філософської думки, культури (літератури, мистецтва, музики) античної доби, латинського Середньовіччя, Візантії і Руси-України до XVI ст.

У 2007 р., під керівництвом декана, о. Юрія Аввакумова було розроблено і запроваджено нову навчальну програму для Гуманітарного факультету УКУ, яка давала можливість студентам бакалаврської програми спеціалізуватися за одним із трьох згаданих напрямків. Програма передбачала велике меню дисциплін спеціалізації, починаючи з третього курсу, фахову підготовку з класичних та сучасних іноземних мов та написання дослідницьких робіт. Відтак ідея і гасло «Ad fontes» почали реалізовуватися заклавши міцні підвалини перекладу студентами античних текстів та написання кваліфікованих медієвістичних наукових робіт.

Восени 2008 р. Гуманітарний факультет визначив свого небесного патрона – святого Тому, покровителя тих, хто в пошуках і сумнівах намагається осягнути Істину. З цього часу щороку 21 жовтня студенти і викладачі відзначають День Гуманітарного факультету.
Важливим науковим здобутком факультету була розробка і впровадження у 2012 р. науково-дослідницької і навчальної програми “Київське християнство”, творцем якої був професор і тогочасний декан Гуманітарного факультету світлої пам’яті Ігор Скочиляс. Науково-дидактична складова включає у себе кілька програм, які займаються науковою діяльністю та створюють можливості для розвитку індивідуальних наукових траєкторій студентів усіх трьох освітніх рівнів (бакалаврського, магістерського та докторського). До таких програм належать: Центр релігійної культури ім. Ігоря Скочиляса, Єврейські студії, Центр СУА з жіночих студій, Іберійські студії, Ініціатива з економічної історії.

З 2016 р. історична програма, разом із програмами з культурології та філології утворила першу в Україні модель Artes Liberales (вільних мистецтв). Таким чином, від перших кроків і до сьогодні історична програма провадить дидактичну діяльність із суміжними гуманітарними дисциплінами та практикує міждисциплінарні підходи в дослідженні і викладанні.

У 2020 році три історичні кафедри об’єдналися у кафедру історії. Сьогодні історична програма на гуманітарному факультеті Українського католицького університету має бакалаврський, магістерський та докторський рівні.

Текст підготували:
Оксана Вінниченко
Олена Джеджора
Наталія Ковальчук