Випускники бакалаврської програми з історії:

 • демонструють дотримання християнських морально-етичних норм у повсякденному житті та академічному спілкуванні;
 • здійснюють пошук та аналіз інформації з різних джерел;
 • вільно володіють рідною та іноземними мовами як засобом професійного спілкування і науково-дослідницької діяльності;
 • володіють сучасними методами історичного дослідження;
 • володіють методиками опрацювання історичної наукової літератури її текстової та усної інтерпретації;
 • здатні використовувати потенціал сучасних інформаційно-технологічних ресурсів у науковій діяльності;
 • застосовують інноваційні методики у навчальному процесі;
 • демонструють вміння аналізувати історичні події та інтерпретувати їх;
 • співвідносять найрізноманітніші історичні явища в українській історії із загальносвітовими;
 • вміють писати історичний науковий текст використовуючи сучасні стратегії написання наукового тексту;
 • володіють на достатньому рівні іноземними мовами потрібними для дослідницької діяльності;
 • володіють майстерністю презентації власного історичного дослідження;
 • демонструють вміння популяризувати історичні знання у інтернет-просторі;
 • вміють аналізувати політичні, соціальні та економічні процеси в історичному контексті;
 • демонструють основні засади толерантності та етики історичної пам’яті для усвідомлення важливості соціальних функцій історика та наслідків зловживання історією;
 • демонструють вміння застосовувати основні методологічні підходи до дослідження історії християнства та релігійної культури в Україні;
 • перекладають тексти історичних джерел та наукової літератури з давніх та сучасних іноземних мов;
 • здатні використовувати фахові знання та професійні навички для виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини;
 • вміють робити відбір та прийняття на збереження артефактів і документів у відповідності до нормативів, організовувати археографічну діяльність, роботу в архівах та музеях, державних наукових та науково-дослідних установах у відповідності з прийнятими правилами та нормами;